Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Czynna ochrona borów chrobotkowych

Park Narodowy "Bory Tucholskie" rozpoczął w bieżącym roku realizację projektu "Czynna ochrona borów chrobotkowych". Działania z zakresu ochrony czynnej zaplanowane do wykonania w ramach tego projektu mają na celu utrzymanie i zahamowanie zanikania borów chrobotkowych na terenie Parku.

Bory chrobotkowe należą do grupy niestabilnych siedlisk przyrodniczych, w których występuje ogromna różnorodność porostów. Zachowanie tego cennego siedliska jest priorytetowym celem ochrony w Parku Narodowym "Bory Tucholskie". Pomimo że bory chrobotkowe powstawały na tym terenie w wyniku działalności człowieka, to jednak stanowią nasze dziedzictwo przyrodnicze i ich utrzymanie jest celem ochrony Parku. Obecnie, brak działań z zakresu ochrony czynnej może spowodować stopniowe ustępowanie siedliska boru chrobotkowego. Dlatego obserwując postępujące zmiany, szukając uzasadnienia dla zachodzących przemian, zleciliśmy w 2015 roku naukowe rozpoznanie zagadnienia - ekspertyzy pt. "Czynna ochrona borów chrobotkowych - projekt działań ochronnych wraz z zasadami oceny ich skuteczności". Naukowe rozpoznanie problemu badawczego pozwoliło na zaplanowanie działań ochronnych przypisanych do konkretnych wydzieleń leśnych,  wypracowane zostały konkretne metody ochrony siedliska.

Realizacja projektu obejmuje lata 2017-2018. Projekt ma charakter badawczy, został poprzedzony ekspertyzą, a działania podejmowane są po koniecznym rozpoznaniu naukowym. Należy podkreślić, że z uwagi na eksperymentalny charakter zadania, planuje się wykonanie zabiegów ochrony czynnej na ograniczonej powierzchni boru chrobotkowego - 12,63 ha. Wszystkie zabiegi mają przyczynić się do stworzenia warunków rozwoju runa chrobotkowego, co w dalszej perspektywie doprowadzi do zachowania siedliska boru chrobotkowego.

W ramach projektu wykonane zostaną poniższe działania ochronne:

  1. Regulacja zagęszczenia drzewostanów w celu zmniejszenia zadrzewienia do poziomu optymalnego dla borów chrobotkowych tj. 0,6-0,7 (na pow. 12,63 ha).
  2. Usunięcie z powierzchni drewna po wykonanych cięciach rozluźniających i drewna martwego znajdującego się w dnie lasu (na pow. 12,63 ha).
  3. Grabienie ścioły na powierzchni 3,43 ha.
  4. Usuwanie mszaków na eksperymentalnej powierzchni 0,42 ha.

W 2017 roku wykonano regulację zagęszczenia drzewostanów oraz usunięcie z powierzchni drewna po wykonanych cięciach i drewna martwego, natomiast w 2018 roku planujemy wykonanie grabienia ścioły i usunięcia mszaków. Projekt objęty jest wsparciem merytorycznym ze strony krajowego koordynatora tego siedliska.

Nieodzowną częścią tego projektu jest praca badawcza "Wykorzystanie danych LiDAR do określenia znaczenia struktury przestrzennej drzewostanów sosnowych w zachowaniu borów chrobotowych na terenie Parku Narodowego "Bory Tucholskie". Celem badań jest określenie struktury przestrzennej drzewostanów sosnowych oraz jej wpływu na kształtowanie warunków rozwoju i zachowania borów chrobotkowych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez określenie wybranych parametrów biometrycznych i statystyk chmur punktów LiDAR (ALS i TLS) drzewostanów przed i po przeprowadzeniu zabiegów. W projekcie wykorzystane zostały  najnowocześniejsze technologie geoinformatyczne z dziedziny LiDAR. Powyższe badania przeprowadzone zostały w 2017 roku przed wykonaniem zabiegów ochrony czynnej (cięć rozluźniających) oraz ponowione zostaną w 2018 roku (po wykonanych zabiegach), celem opracowania mierzalnych parametrów oceny skuteczności wykonanych zabiegów ochrony czynnej.

Uzyskana wiedza i doświadczenie zdobyte podczas realizacji projektu przysłużą się nie tylko ochronie i zachowaniu borów chrobotkowych na terenie Parku Narodowego "Bory Tucholskie", ale również mogą zostać wykorzystane w celu ochrony tego siedliska w innych rejonach kraju.

Wszystkie działania wykonane w ramach projektu zostały sfinansowane w ramach środków funduszu leśnego.

/AT/

 
Drzewostan przed zabiegami, fot. M.Kochanowska

Drzewostan przed zabiegami, fot. M.Kochanowska

Drzewostan przed zabiegami, fot. M.Kochanowska

Drzewostan przed zabiegami, fot. M.Kochanowska

W trakcie prac, fot. M.Kochanowska

W trakcie prac, fot. M.Kochanowska

W trakcie prac, fot. M.Kochanowska

W trakcie prac, fot. M.Kochanowska

W trakcie prac, fot. M.Kochanowska

W trakcie prac, fot. M.Kochanowska

W trakcie prac, fot. M.Kochanowska

W trakcie prac, fot. M.Kochanowska

Drzewostan po wykonanych zabiegach fot. K.Lubińska

Drzewostan po wykonanych zabiegach fot. K.Lubińska

Drzewostan po wykonanych zabiegach fot. K.Lubińska

Drzewostan po wykonanych zabiegach fot. K.Lubińska

Drzewostan po wykonanych zabiegach fot. M.Kochanowska

Drzewostan po wykonanych zabiegach fot. M.Kochanowska

Drzewostan po wykonanych zabiegach fot. M.Kochanowska

Drzewostan po wykonanych zabiegach fot. M.Kochanowska

Pomiary z wykorzystaniem skanera naziemnego, fot. P.Wężyk

Pomiary z wykorzystaniem skanera naziemnego, fot. P.Wężyk

Pomiary z wykorzystaniem skanera naziemnego, fot. P.Wężyk

Pomiary z wykorzystaniem skanera naziemnego, fot. P.Wężyk