Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Rok 2017

W dniu 21 sierpnia 2017 r. podpisano umowy Nr EZ.0290.1.21.2017 r. oraz Nr EZ.0290.1.22.2017 r. pomiędzy Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych a Parkiem Narodowym „Bory Tucholskie” na udzielenie dofinansowania ze środków związanych z funduszem leśnym na realizację projektu pn.: „Realizacja działań ochronnych metodami gospodarki leśnej, badań naukowych oraz innych działań prowadzonych na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie””.

W ramach pierwszej umowy, której celem jest przeprowadzenie badania naukowego pn.: „Wykorzystanie danych LIDAR do określenia znaczenia struktury przestrzennej drzewostanów sosnowych w zachowaniu borów chrobotkowych na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”” będą realizowane następujące prace:

 1. Analiza okapu drzewostanu borów chrobotkowych na podstawie danych fotolotniczych (ALS).
 2. Analiza podokapowej części drzewostanów metodą naziemnego skanowania laserowego (TLS).
 3. Modelowanie (3D) pojedynczych chrobotków. Wykorzystanie ręcznego skanera o dokładnościach sub-mulimetrowych i pasowanie zdjęć w celu wymodelowania (3D) pojedynczych chrobotków.
 4. Przygotowanie publikacji.

Badanie zostanie zrealizowane do dnia 15 grudnia 2017 r., a wysokość środków finansowych z funduszu leśnego przeznaczonych na jego wykonanie wynosi 239.358,00 zł.

 W ramach drugiej umowy o dofinansowanie będą realizowane następujące działania:

 1. Regulacja zagęszczenia drzewostanów (trzebieże) – pozyskanie i zrywka drewna o masie - 2247 m³.
 2. Prognozowanie występowania owadów zagrażających trwałość drzewostanów, jesienne poszukiwania owadów w ściole na 135 partiach kontrolnych.
 3. Ochrona przeciwpożarowa, modernizacja przeciwpożarowych stanowisk czerpania wody - 3 szt.
 4. Czynna ochrona borów chrobotkowych obejmująca:

I. Regulację zagęszczenia drzewostanów w celu zmniejszenia zadrzewienia do poziomu optymalnego dla borów chrobotkowych tj. 0,6-0,7 na powierzchni 12,63 ha.

II. Usunięciu z powierzchni drewna po wykonanych cięciach rozluźniających i drewna martwego znajdującego się na dnie lasu na powierzchni 12,63 ha.

Zadanie polega na:

 • Ręcznym wynoszeniu ściętego drewna- całych sztuk do szlaków zrywkowych.
 • Podwozie ściętego drewna do składnicy.
 • Wyrobieniu sortymentu.
 • Pakietowaniu drewna o łącznej masie - ok. 2000 mp.
 • Usunięciu martwego drewna i wywiezieniu z terenu Parku - ok. 152 tony/ 645 mp.

III. Usługę ekspercką – 20 dni.

 1. Utrzymanie czystości na szlakach i ścieżkach dydaktycznych - 1 392 godz.
 2. Utrzymanie nasadzeń na ścieżce botanicznej na powierzchni 0,50 ha – 1 190 godz.
 3. Budowa i remont infrastruktury turystycznej Parku obejmująca:
 • naprawę i konserwację poszycia trzcinowego drewnianych zadaszeń – 2 szt.;
 • wymianę poszycia trzcinowego drewnianych zadaszeń – 7 szt.
 1. Budowa wiaty na rowery w Charzykowach – powierzchnia zabudowy 39,53 m² - 1 obiekt.

Działania zostaną zrealizowane do dnia 15 grudnia 2017 r., a wysokość środków finansowych z funduszu leśnego przeznaczonych na ich wykonanie wynosi 803.874,01 zł.

 

W dniu 13 listopada 2017 r. podpisano umowę Nr EZ.0290.1.43.2017 pomiędzy Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych a Parkiem Narodowym „Bory Tucholskie” na udzielenie dofinansowania ze środków związanych z funduszem leśnym na realizację projektu pn.: „ Realizacja działań zmierzających do likwidacji skutków nawałnicy na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie””.

W ramach umowy o dofinansowanie będą realizowane następujące działania:

 1. Udrożnienie dróg pożarowych oraz dojazdowych na terenie parku:

Zadanie polega na:

 • usunięciu dłużyc wywrotów i złomów drzew z leśnych dróg pożarowych oraz dróg dojazdowych,
 • ścięciu drzew zagrażających bezpieczeństwu osób przebywających na drogach pożarowych i dojazdowych znajdujących się na poboczu drogi,
 • uprzątnięciu nawierzchni drogi z gałęzi i odpadów.

Łączna długość porządkowanych dróg wynosi 54 km (w tym 32 km dróg pożarowych oraz ok. 22 km dróg dojazdowych).

 1. Wykonanie elektrycznego zasilania awaryjnego osad służbowych Parku:
 • zakup trójfazowych agregatów prądotwórczych – 6 szt.
 • wykonanie linii zasilającej od agregatu do rozdzielnicy głównej budynku obejmująca montaż wejścia do podłączenia linii zasilającej (przewodu) do agregatu prądotwórczego w 6 osadach służbowych.
 1. Częściowa likwidacja skutków nawałnicy w drzewostanach przy drodze pożarowej nr 2, 3, 4:

Zadanie polega na:

 • pozyskaniu sortymentów drzewnych w drzewostanach sosnowych przylegających do dróg pożarowych nr 2, 3, 4 wraz ze zrywką mechaniczną i ułożeniem w stosy na powierzchni gdzie nagromadzenie złomów i wywrotów jest największe – 320 m³.

Działania zostaną zrealizowane do dnia 15 grudnia 2017 r., a wysokość środków finansowych z funduszu leśnego przeznaczonych na ich wykonanie wraz z kosztami pośrednimi wynosi 102 489,20 zł.

 

 
 

Rok 2016

W dniu 01 września 2016 roku podpisano umowę Nr EZ.0290.1.19.2016 pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych a Parkiem Narodowym „Bory Tucholskie” na udzielenie dofinansowania z funduszu leśnego na realizację projektu pt.: Działania ochrony przyrody metodami gospodarki leśnej, badania naukowe oraz inne działania prowadzone na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.
W ramach projektu będą realizowane następujące działania i badania naukowe:
1. Wykonanie i montaż platformy dla bielika.
2. Regulacja zagęszczenia drzewostanów (trzebieże) – wykonanie cięć trzebieży późnej wraz ze zrywką drewna o łącznej masie 2305 m3. 
3. Dosadzanie drzew w drzewostanach starszych – dolesienia luk na powierzchni 0,84 ha.
4. Przeciwdziałanie szkodom powodowanym w drzewostanie przez jelenie i sarny. Wykonanie nowych grodzeń z siatki o łącznej długości 843 m. 
5. Prognozowanie występowania owadów zagrażających trwałości drzewostanów – jesienne poszukiwania owadów w ściole na 135 partiach kontrolnych.
6. Konserwacja drewnianych elementów infrastruktury turystycznej obejmująca:
- kładki i platformy widokowe z poręczami – 6 sztuk;
- stelaże w postaci bramy do Parku – 7 sztuk;
- stelaże w postaci półbramy do Parku – 4 sztuki;
- stelaże do tablic informacyjnych – 21 sztuk;
- zadaszenia turystyczne z wyposażeniem – 2 sztuki;
- ławki i stoły  wolnostojące – ławki – 6 sztuk, stół – 1 sztuka;
- ogrodzenia drewniane – ok. 684 m;
- drewniane stojaki na rowery – 15 sztuk;
- słupki punktów dydaktycznych – 34 sztuki;
- miejsce wypoczynku dla turystów w Bachorzu wyposażone w: zadaszenia kryte trzciną - 5 szt.;  stelaże do tablic - 4szt.; skocznia; płot o dł. ok. 208 m; zadaszenie nad ogniskiem z ławkami; kosze na odpady – 3 szt.; płot lamelowy o dł. ok. 9 m; stół; ławki – 2 szt.;
- obszar rekreacyjno -  wypoczynkowy w Bachorzu wyposażony w: płot o dł. ok. 277 m; podwójne stanowiska cumowania łodzi – 2- szt.; zadaszenia turystyczne z wyposażeniem – 2 szt.; stelaż w postaci półbramy. 
7. Doposażenie turystycznej infrastruktury terenowej obejmującej:
- wykonanie i montaż wiszących kłód bartnych – 2 szt.;
- wykonanie i montaż repliki krzyża Napoleońskiego;
- wykonanie i montaż stołów – 5 szt. I ław – 10 szt.;
- zakup, dostawa i montaż budek dla ptaków i nietoperzy – 4 szt.;
- przeniesienie symbolicznej bramy do Parku z tablicami, ławkami, koszami o ok. 50 m;
- wykonanie i montaż drewnianej wiaty nad ogniskiem z ośmioma ławkami.
8. Utrzymanie czystości na szlakach i ścieżkach dydaktycznych o łącznej długości 51 km. 

9. Usuwanie obcych gatunków roślin – eliminacja czeremchy amerykańskiej i róży pomarszczonej na powierzchni 7,36 ha.
10. Utrzymanie nasadzeń na ścieżce botanicznej na powierzchni 0,50 ha.
11. Budowa miejsca postoju pojazdów w Bachorzu.
12. Współczesne rozpoznanie różnorodności gatunkowej małych ssaków na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” – trzeci rok badań.
13. Badania dotyczące grzybów makroskopowych w borach chrobotkowych na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” – trzeci rok badań.

Projekt zostanie zrealizowany do dnia 16 grudnia 2016 roku, a  wysokość środków finansowych z funduszu leśnego przeznaczonych na jego wykonanie wynosi 843.380,16 zł.
 

 
 

Rok 2014

Dnia 20 maja 2014 roku Park Narodowy „Bory Tucholskie” zawarł UMOWĘ NR ZP-11/14 z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe na udzielenie środków finansowych z Funduszu Leśnego na realizację poniższych zadań.

Zadania zostaną zrealizowane w terminie do dnia 8 grudnia 2014 roku.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich wykonanie wynosi 784 220,00 zł. 

Umowa na wykorzystanie środków finansowych z funduszu leśnego została zawarta na podstawie art. 57 ust 2 i ust 58 ust 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późniejszymi zmianami).

 
 

Fundusz leśny 2014

Eliminacja gatunków obcych, w tym inwazyjnych z obszaru Parku.

W ramach ochrony ekosystemów leśnych i zagospodarowania turystycznego:  Obejmuje następujące działania: eliminacja gatunków obcych: czeremchy amerykańskiej etap 1:  przy egzemplarzach większych niż 1,5 m wysokości przycięcie każdego pędu głównego (odroślowego) na wysokości 1 m, wraz z oczyszczeniem z gałęzi i pączków pozostającego 1 m odcinka odziomkowego, egzemplarze mniejsze niż 1,5 m wysokości zostaną wyrwane wraz z korzeniami – powierzchnia zabiegu 1,91 ha; etap 2: oczyszczanie części odziomkowej  z pędów.. (...)

Czytaj dalej...

Ochrona terenów leśnych Parku Narodowego „Bory tucholskie” przed pożarami.

W ramach ochrony ekosystemów leśnych i zagospodarowania turystycznego:  Obejmuje następujące działania: zakup pojazdu patrolowo-gaśniczego typu pick-up zbudowanego na bazie samochodu terenowego z napędem na cztery koła z odrębną skrzynią ładunkową z nadbudową, gdzie zmontowany zostanie wysokociśnieniowy agregat gaśniczy o pojemności 200 l; zakup 2 szpadli, siekiery, wyciągarki linowej i belki sygnałowej z zestawem nagłaśniającym; zakup i montaż tablic przeciwpożarowych: tablice magnetyczne do określania pozycji pożaru, które będą zlokalizowane w siedzibach Obwodów.. (...)

Czytaj dalej...

Budowa 5 kompleksów hibernacyjnych – zimowiska dla nietoperzy.

Obejmuje budowę 5 betonowych kompleksów hibernacyjnych – zimowisk dla nietoperzy poprzez: wykonanie konstrukcji żelbetowej obiektu o wymiarach 4,50 x 2,50 m, przykrytej   nasypem ziemnym; wykonanie profilowanego zejścia oraz drzwi z otworem wlotowym; zaopatrzenie obiektu w izolację przeciw wilgociową i termiczną, ścianki hibernacyjne,      system gromadzenia wody, wentylacją, czujniki wilgotności, temperatury; konsultacje i odbiór chiropterologiczny obiektu.. (...)

Czytaj dalej...

Rok 2013

W ramach podpisanej w dniu 13 czerwca 2013r. umowy Nr ZP-14/13 pomiędzy Skarbem Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe a Parkiem Narodowym "Bory Tucholskie" sfinansowano ze środków funduszu leśnego w 2013 r. realizację następujących zadań:
 
 

Fundusz leśny 2013

Monitoring foliofagów sosny

Monitoring foliofagów sosny Na terenie Parku corocznie prowadzony jest monitoring stanu ilościowego owadów żerujących na aparacie asymilacyjnym sosny. Zgodnie z wynikami badań szeroko zakrojonego monitoringu oraz na podstawie prognozy sporządzonej przez Zakład Ochrony Lasu w Gdańsku, poważnym problemem jest brudnica mniszka, która na podstawie obserwacji lotu motyla i rejestracji samic na pniach metodą na dziesięciu drzewach w okresie kulminacji rójki określiła powierzchnię zagrożoną na 2013 r.. (...)

Czytaj dalej...  

Utrzymanie siedlisk borów chrobotkowych na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”

Zadanie realizowano w dwóch wydzieleniach leśnych 8h i 9d o łącznej powierzchni 4,87 ha i polegało na: wykonaniu cięcia prześwietlającego przez obniżenie zwarcia do poziomu 06-07 wyniesienie z powierzchni wyciętych drzew oraz występującego tam martwego drewna do najbliższej linii wywozowej wywóz i złożenie wyniesionego materiału na powierzchniach zagrożonych nadmierna penetracją ze strony turystów Koszt zrealizowanego zadania wyniósł 27 000,00 zł.. (...)

Czytaj dalej...

Budowa przepustów dla płazów wraz z montażem obustronnych ścian naprowadzających ciągu drogi powiatowej przebiegającej przez Park

Zakres prac wykonanych w 2013 roku, w celu zakończenia realizacji zadania, obejmował: remont nawierzchni bitumicznej w miejscu wykonania przepustów pod jezdnią roboty wykończeniowe w postaci zasypania ścianek naprowadzających i uzupełnienie poboczy koszty związane z nadzorem inwestorskim nad pracami budowlanymi Łączny koszt finansowania powyższego zakresu z funduszu leśnego wyniósł 34 885,15 zł.. (...)

Czytaj dalej...