Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Ochrona ppoż.

Park Narodowy „Bory Tucholskie” rozciągający się na obszarze blisko 5 tyś. ha chroni jedne z najcenniejszych elementów przyrody jakim są siedliska borowe, mające znaczenie nie tylko krajowe ale i europejskie. Jednym z niebezpieczeństw zagrażającym istnieniu tych cennych przyrodniczo powierzchni są pożary.

Park Narodowy „Bory Tucholskie” został zakwalifikowany do II kategorii zagrożenia pożarowego lasu. Wpływ na to miały następujące czynniki:

 • ilość pożarów lasu w okresie ostatnich 10 lat przypadających na 10 km2 powierzchni leśnej,
 • % udział powierzchni drzewostanów rosnących na siedliskach borów,
 • średnia wilgotność względna powietrza i % udział dni z wilgotnością ściółki mniejszą od 15% o godz. 9.00,
 • średnia liczba mieszkańców przypadających na 0,01 km2 powierzchni leśnej.

Na zagrożenie pożarowe ma również wpływ ilość występujących ośrodków wypoczynkowych i ich umiejscowienie wokół Parku (Funka , Bachorze, Małe Swornegacie, Swornegacie, Drzewicz i Męcikał). Wiąże się to z dużą penetracją terenu przez turystów i zbieraczy runa leśnego.

Wszystkie wyżej wymienione czynniki mają ogromny wpływ na niebezpieczeństwo powstania i rozprzestrzeniania pożarów terenów leśnych i nieleśnych.

Stosowane obecnie metody zwalczania pożarów lasu obejmują rozległy zakres prac, zarówno dotyczących profilaktyki jaki i innych elementów ochrony przeciwpożarowej wzajemnie się uzupełniających.

Do najważniejszych przedsięwzięć realizowanych przez Park w zakresie ochrony przeciwpożarowej należą zabiegi gospodarcze i przedsięwzięcia wykonywane w myśl „Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu” zgodnie z zatwierdzonymi zadaniami w Planie Ochrony Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Należą do nich:

 • codzienny monitoring stopnia zagrożenia pożarowego lasu,
 • dyżury w punkcie alarmowo dyspozycyjnym w dyrekcji,
 • dyżury kierowcy i samochodu z agregatem wysokociśnieniowym,
 • dyżury konserwatorów w obwodach ochronnych,
 • utrzymanie systemu łączności radiotelefonicznej,
 • coroczne odnowienie (mineralizacja) pasów ppoż.,
 • porządkowanie terenu z materiałów łatwopalnych,
 • utrzymanie przejezdności dróg pożarowych,
 • utrzymanie czterech baz sprzętu przeciwpożarowego,
 • utrzymanie sześciu punktów czerpania wody,
 • oznaczanie terenu tablicami informacyjnymi,
 • ścisła współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej i Jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej.

W okresie wzmożonej palności terenów leśnych tj. od 1 kwietnia do 31 września w Dyrekcji Parku działa Punkt Alarmowo – Dyspozycyjny gdzie dyżurujący pracownik przyjmuje dane o zagrożeniach pożarowych oraz zgłoszenia o zauważonym pożarze z wież obserwacyjnych od służb terenowych lub osób postronnych. Gromadzone dane pochodzą z monitoringu meteorologicznego i prognozowania zagrożenia pożarowego w czterostopniowej skali. System obserwacji naziemnej Parku prowadzony jest przez wieże obserwacyjne w Klosnowie (Nadleśnictwo Rytel) i Chocińskim Młynie (Nadleśnictwo Przymuszewo) i obejmuje swym zasięgiem całą powierzchnię Parku.

Przepisy przeciwpożarowe obowiązujące na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”

Na terenie Parku obowiązują przepisy o ochronie przeciwpożarowej, które zakazują działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru.
Zakazy w lasach albo w odległości 100 m od granicy lasu na terenie całego Parku dotyczą:

 • rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi,
 • pozostawiania roznieconego ognia bez dozoru,
 • korzystania z otwartego płomienia,
 • wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
 • palenia tytoniu z wyjątkiem miejsc wyznaczonych.

Wobec osób naruszających ww. przepisy stosowane będą surowe kary przewidziane prawem.

Na terenie Parku miejscem wyznaczonym do palenia ognisk jest Terenowa Baza Edukacyjna w Bachorzu. Ogniska mogą być tam rozpalane w czasie trwania zajęć lub po uzyskaniu zgody Dyrektora i tylko wówczas gdy nie obowiązuje najwyższy 3 stopień zagrożenia pożarowego. Palenie tytoniu dozwolone jest tylko na cumowiskach łodzi wędkarskich i miejscach wyznaczonych do postoju pojazdów (parkingach).

W sytuacjach szczególnego zagrożenia pożarowego Dyrektor zarządzeniem może wprowadzić całkowity zakaz wstępu do Parku.

W przypadku zauważenia pożaru należy niezwłocznie zaalarmować Służbę Parku, Straż Pożarną lub Policję.

Telefony alarmowe:

Dyrekcja Parku: tel. /0 52/ 39 88 397
Straż Pożarna: tel. 998
Policja: tel. 997