Bory Tucholskie

Park Narodowy Bory Tucholskie - XX Powiatowy Konkurs Humanistyczno-Przyrodniczy "Ortografia w przyrodzie"

XX Powiatowy Konkurs Humanistyczno-Przyrodniczy "Ortografia w przyrodzie"

PARK NARODOWY „BORY TUCHOLSKIE”
serdecznie zaprasza
do udziału w XX Powiatowym Konkursie Humanistyczno - Przyrodniczym:
„Ortografia w przyrodzie”

skierowanym do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych powiatu chojnickiego.
Hasło tegorocznej edycji: 25 lat Parku Narodowego „Bory Tucholskie”

REGULAMIN:

 1. Cele konkursu:
 1. Popularyzacja idei ochrony przyrody.
 2. Podnoszenie świadomości przyrodniczej.
 3. Kształtowanie postaw przyjaznych środowisku.
 4. Zachęcanie do poznawania najbliższego środowiska przyrodniczego – Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.
 5. Rozwijanie wyobraźni i budzenie wrażliwości na otaczający świat.
 6. Zachęcanie uczestników do aktywności twórczej.
 7. Wykonanie ulotki promującej Park Narodowy „Bory Tucholskie” z okazji 25 rocznicy jego powstania.
 1. Organizator:

Park Narodowy „Bory Tucholskie”, ul. Długa 33, 89-606 Charzykowy

 1. Warunki uczestnictwa:
 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas od IV do VIII szkół podstawowych z terenu powiatu chojnickiego.
 2. Konkurs odbywa się z podziałem na pięć grup wiekowych: klasy IV, V, VI, VII i VIII.
 3. Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie i nadesłanie ulotki promującej Park Narodowy „Bory Tucholskie” z okazji 25 rocznicy jego powstania. Ulotkę należy przygotować w formacie A4 (po rozłożeniu). Dowolnie składana na 2 lub 3 części.
 4. Pisząc teksty i przygotowując grafikę pamiętajcie o tym, że ulotka ma być skierowana do waszych rówieśników. Ma ich zachęcić do przeczytania jej.
 5. Do przygotowania ulotki można wykorzystać informacje oraz zdjęcia znajdujące się na stronie internetowej Parku www.pnbt.com.pl
 6. Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie przez uczestników Konkursu i być wolne od wad prawnych, w szczególności nie mogą naruszać praw osób trzecich. Uczestnik, akceptując niniejszy regulamin, poświadcza, iż przysługują mu prawa autorskie do nich (za wyjątkiem praw autorskich do zdjęć znajdujących się na stronie www.pnbt.com.pl z których uczestnik korzystał) oraz iż nie naruszają praw autorskich, zarówno majątkowych jak i osobistych, osób trzecich.
 7. Prace konkursowe nie mogą być pracą zbiorową.
 8. W swej treści ulotka nie może zawierać elementów obraźliwych.
 9.  Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 10. Każdą pracę należy oznaczyć wpisując: imię, nazwisko autora, klasę, szkołę. Do nadsyłanych prac (ulotki) autor dołącza formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1) oraz podpisane przez rodzica/opiekuna oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na uczestnictwo w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych i wizerunku niepełnoletniego uczestnika konkursu oraz udzielenia licencji w zakresie praw autorskich (Załącznik nr 2). W związku z ograniczonym kontaktem z nauczycielami dopuszcza się przesłanie skanów podpisanego formularza i oświadczeń. Dopuszcza się również przesłanie wersji elektronicznej pracy konkursowej w formacie PDF.
 11. Prace konkursowe wraz z formularzami należy przesłać do 14 marca 2021 r. na adres: Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, Chociński Młyn 5, 89-608 Swornegacie z dopiskiem: konkurs lub na adres e-mail: b.grabowska@pnbt.com.pl
 12. Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy, druk oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i udzielenia licencji w zakresie praw autorskich oraz klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 3) dostępne są na stronie internetowej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” www.pnbt.com.pl
 13. Prace przekazane organizatorowi nie podlegają zwrotowi.
 14. Przesłanie ulotki oznacza przystąpienie do konkursu. Tym samym Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem, akceptuje go w całości, zobowiązuje się do jego przestrzegania i rozumie konsekwencje wynikające z jego nieprzestrzegania.
 15. Niespełnienie przez Uczestnika Konkursu warunków formalnych lub technicznych powoduje odrzucenie pracy konkursowej przez Organizatora.
 1. Terminarz:
 1. 10 lutego 2021 r. – ogłoszenie konkursu
 2. 14 marca 2021 r. – składanie prac
 1. Kryteria oceny i wyboru laureatów:

Ocenie podlegać będzie:

 1. zgodność treści z tematyką konkursu,
 2. pomysłowość i oryginalność,
 3. czytelność i funkcjonalność,
 4. wartości artystyczne.

Prace oceniać będzie Komisja powołana przez organizatora.

 1. Nagrody:
 1. Laureaci konkursu w każdej kategorii otrzymają nagrody w postaci wydawnictw.
 2. Wszyscy nagrodzeni zostaną poinformowani listownie (informacja zostanie wysłana do szkół). Informacja o wynikach konkursu ukaże się również na stronie internetowej Parku www.pnbt.com.pl oraz na FB.
 3. Wręczenie nagród odbędzie się 8 kwietnia br. (czwartek) w Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Chocińskim Młynie. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania uroczystego rozdania nagród. W takim wypadku nagrody zostaną przekazane do szkół.
 1. Informacje końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Informacje o ewentualnych zmianach będą umieszczone  na stronie internetowej Parku.

 

Pliki do pobrania: