Bory Tucholskie

Park Narodowy Bory Tucholskie - XVII Powiatowy Konkurs dla dzieci z klas II i III szkół podstawowych

XVII Powiatowy Konkurs dla dzieci z klas II i III szkół podstawowych

Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” serdecznie zaprasza dzieci z klas II – III ze szkół podstawowych z powiatu chojnickiego do wzięcia udziału w XVII POWIATOWYM KONKURSIE WIEDZY PRZYRODNICZEJ

Temat przewodni tegorocznej edycji konkursu: Jestem drapieżnikiem

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, Chociński Młyn 5, 89-608 Swornegacie;
 2. Cele konkursu:
 • Rozwijanie wyobraźni, budzenie wrażliwości na otaczający świat i zachęcenie do poznawania najbliższego środowiska przyrodniczego - Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.
 • Popularyzacja idei ochrony przyrody.
 • Kształtowanie postaw przyjaznych środowisku.
 • Zachęcanie uczestników do aktywności twórczej.
 • Rozwijanie kreatywności, zdolności plastycznych oraz wrażliwości artystycznej dzieci.
 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci z klas II i III szkół podstawowych powiatu chojnickiego.
 2. Konkurs składa się z dwóch etapów. I etap: plastyczny, II etap: wiedzy przyrodniczej.
 3. Warunkiem uczestnictwa w I etapie jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej portret jednego wybranego gatunku zwierzęcia, będącego drapieżnikiem.
 4. Prace mogą być wykonane tylko indywidualnie. Jedna osoba może wykonać tylko jedną pracę.
 5. Format pracy: A4 czyli 210x297 mm.
 6. Prace mogą być wykonane dowolną techniką płaską (rysunek, wydzieranka, wyklejanka itp.)
 7. Prace należy nadesłać lub składać osobiście do dnia 9 listopada 2018 roku na adres: Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, Chociński Młyn 5, 89-608 Swornegacie.
 8. Każdą pracę należy oznaczyć wpisując: imię, nazwisko autora, klasę, szkołę. Do nadsyłanych prac autor dołącza formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1) oraz podpisane przez rodzica/opiekuna oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na uczestnictwo w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych
  i wizerunku niepełnoletniego uczestnika konkursu (Załącznik nr 2). Wzór formularza zgłoszeniowego
  i oświadczenia przesyłamy dostępny jest poniżej w drukach do pobrania.
 9. Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
 10. Prace będą oceniana zgodnie z kryteriami:
 • zgodność pracy z tematyką konkursu,
 • pomysłowość,
 • oryginalność,
 • estetyka.
 1. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
 2. Spośród nadesłanych prac wybierzemy najładniejsze, najoryginalniejsze i najciekawsze a następnie zaprosimy dwuosobową reprezentację klasy wraz z wychowawcą na II etap konkursowych zmagań – etap wiedzy przyrodniczej.
 3. Listę zwycięzców I etapu zamieścimy na naszej stronie internetowej www.pnbt.com.pl. Dodatkowo zwycięzcy zostaną powiadomieni listownie i zaproszeni na rozdanie nagród w dniu 12.12.2018r. (po zakończeniu I etapu, ok. godz. 11.15).
 4. II etap konkursu odbędzie się 12 grudnia 2018 roku (środa) w Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Chocińskim Młynie, Chociński Młyn 5, 89-608 Swornegacie o godz. 10.00.
 5. II etap wiedzy przyrodniczej odbędzie się w formie rysunkowego testu,  krzyżówek, rebusów oraz wielu innych zadań i zabaw edukacyjnych.
 6. Etap II (wiedzy przyrodniczej) obejmuje program klas II-III szkół podstawowych z zakresu wiedzy przyrodniczej ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
  • rozpoznawanie pospolitych drzew i krzewów;
  • rozpoznawanie grzybów (grzyby chronione, jadalne i niejadalne);
  • zwierzęta zimą;
  • znaczenie lasu w przyrodzie i dla człowieka;
  • zanieczyszczenie środowiska (wody, gleby i powietrza);
  • hałas i jak go ograniczyć;
  • znajomość zwierząt będących drapieżnikami;
  • formy ochrony przyrody w Polsce: parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty    przyrody, pomniki przyrody, ochrona gatunkowa roślin i zwierząt;
  • Park Narodowy „Bory Tucholskie (ogólne wiadomości w tym: logo, organizmy podlegające  ochronie, formy krajobrazu,).
 7. Nagrody otrzymają autorzy prac plastycznych, dzięki którym grupa zakwalifikowała się do II etapu konkursu oraz wszystkie dzieci z dwuosobowych zespołów reprezentujących grupę.
 8. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: www.pnbt.com.pl
 9. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu. Informacje o ewentualnych zmianach będą umieszczone  na stronie internetowej Parku.
 10. Osoba do kontaktu: Beata Grabowska, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 – tel. 52 3355127, e-mail: b.grabowska@pnbt.com.pl
 11. Ochrona danych osobowych:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Park Narodowy „Bory Tucholskie”,
  z siedzibą w Charzykowach, kod pocztowy 89-606, ul. Długa 33, reprezentowany przez Dyrektora.
  Dane kontaktowe Administratora: tel. 52 3988397, e-mail: sekretariat@pnbt.com.pl.
 • Na podstawie obowiązujących przepisów Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Dane kontaktowe Inspektora : tel. 52 3988397, e-mail: iodo@pnbt.com.pl.

 • Dane Osobowe Pana/Pani podane w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane będą w celu organizacji oraz przeprowadzenia konkursu.

Umieszczanie fotorelacji z konkursu na stronie internetowej Parku (www.pnbt.com.pl) oraz w innych mediach będzie odbywać się w celu informowania o przebiegu konkursu oraz w celach promocyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 81 Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017 poz. 880 ze zm.).

 • Dane osobowe tj. imię i nazwisko przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji określonych celów, dla których zostały zebrane. Zdjęcia z wizerunkiem będą przechowywane i rozpowszechniane przez czas nieokreślony, do czasu wycofania zgody.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane:
  • zdjęcia z konkursu mogą być udostępnione innym mediom w celu umieszczenia fotorelacji np. na stronie internetowej, czy w gazecie oraz podmiotom zewnętrznym wyłącznie
   w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
  • dostęp do danych będzie również przysługiwał upoważnionym pracownikom Działu Udostępniania Parku i Ochrony Przyrody Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.
  • Przysługuję Panu/Pani prawo do treści podanych danych osobowych, ich poprawienia, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu i prawo przenoszenia danych.
  • Ponieważ podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Pana/Panią zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, ale bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji konkursu.
  • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz nie będą przetwarzane
   w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  • Przysługuję Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do przetwarzania danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).
 

Pliki do pobrania: