Bory Tucholskie

Park Narodowy Bory Tucholskie - Łąki i pastwiska

Łąki i pastwiska

Łąki i pastwiska to bezdrzewne zbiorowiska roślinne ze znacznym udziałem wieloletnich traw i bylin. Ich funkcjonowanie uzależnione jest od zabiegów koszenia oraz wypasu. W Parku zajmują 64,3 ha, co stanowi ponad 40% ogólnej powierzchni zajętej przez ekosystemy nieleśne. Wśród zbiorowisk łąk i pastwisk znajdujących się na terenie Parku wyróżniamy następujące grupy:

  • łąki trzęślicowe – to łąki ubogie, zmiennowilgotne przeważnie jednokośne o małej wartości uzyskiwanego siana. Gatunkami charakterystycznymi tej grupy łąk są: trzęślica modra, sit rozpierzchły, sit skupiony, śmiałek darniowy, wąkrota zwyczajna, mietlica psia.
  • łąki knieciowe – to łąki w dobrej kulturze, zdrenowane lecz wilgotne, wielokośne, z dominacją: kłosówki wełnistej, kostrzewy czerwonej, szczawiu zwyczajnego
  • łąki rajgrasowe – to świeże łąki zasobnych siedlisk mineralnych, bogate florystycznie, wielokośne, z dominacją: rajgrasu wyniosłego, kupkówki pospolitej, krwawnika pospolitego, jastruna pospolitego
  • zbiorowiska pastwiskowe – przeważają gatunki odporne na zgryzanie (koniczyna biała, wiechlina roczna) • zbiorowiska dywanowe – posiadają charakter ruderalny z dominacją życicy trwałej, wiechliny rocznej, babki zwyczajnej i lancetowatej