Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Światowy Dzień Mokradeł

Światowy Dzień Mokradeł obchodzony jest od 1971 roku, zawsze 2 lutego. Upamiętnia podpisanie, w irańskim mieście Ramsar, Konwencji, która została nazwana Konwencją Ramsarską. Konwencja dotyczy ochrony obszarów wodno-błotnych o międzynarodowym znaczeniu, obszary te są niezwykle ważne dla ptactwa wodnego. Dzień ten organizowany jest  przez agencje rządowe, instytucje i organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną przyrody, w ponad 95 krajach. Organizowane są wówczas konferencje, wykłady, wycieczki, których celem jest podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie ekologicznej roli  obszarów wodno-błotnych i konieczności ich kompleksowej ochrony. W 2019 r. tematem przewodnim obchodów jest ochrona mokradeł w kontekście walki ze zmianami klimatu.

Według Konwencji Ramsarskiej mokradła to obszary leżące na pograniczu środowiska wodnego i lądowego. Obejmują one zarówno obszary podmokłe, jak i wszelkie wody śródlądowe oraz najpłytsze przybrzeżne wody morskie. Na terenie Polski mokradła naturalne i odwodnione zajmują powierzchnię około 4,4 miliona hektarów co stanowi ponad 14% powierzchni kraju.

Również na obszarze Borów Tucholskich zlokalizowanych jest wiele mokradeł. Najczęściej są to zespoły torfowisk występujące wśród rozległych borów sosnowych. Najcenniejsze z nich objęte są ochroną rezerwatową. Największym i najbardziej znanym rezerwatem torfowiskowo-leśnym jest utworzony w 1999 r. rezerwat „Bagna nad Stążką” (w pobliżu miejscowości Tucholi na terenie Nadleśnictwa Tuchola) o powierzchni 677,88 ha. W celu przybliżenia turystom walorów przyrodniczych i krajobrazowych tego rezerwatu wyznaczona została na jego terenie ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna Jelenia Wyspa o długości 3,5 km.

Także na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” spotykamy liczne tereny mokradłowe. Oprócz ekosystemów wód śródlądowych, które zajmują powierzchnię ponad 530 ha spotykamy liczne torfowiska, podmokłe łąki i obszary zabagnione.
Turyści odwiedzający Park wędrując ścieżką dydaktyczną o nazwie „Piła Młyn" mają okazję podziwiać zarastające płem torfowym jeziorko Kacze Oko. Można również odbyć spacer po „Pętli Lipnickiego”, która wytyczona została w obszarze torfowiskowo - bagiennym.

Mokradła pełnią w środowisku niezwykle ważną rolę, zarówno jako tereny retencjonujące wodę i kształtujące warunki klimatyczne, jak również jako obszary o wysokiej różnorodności biologicznej. Są one środowiskiem życia wielu gatunków roślin i zwierząt, wśród których znaczna część to gatunki rzadkie i zagrożone. Z mokradłami związane jest występowanie wszystkich występujących w Polsce płazów. Stanowią one także miejsce występowania najważniejszych ostoi ptaków zarówno w skali krajowej, jak i całej Europy Środkowej. Nawet najmniejsze śródpolne mokradła pełnią niezwykle istotną rolę w zwiększaniu różnorodności biologicznej terenów wykorzystywanych rolniczo. Niezwykle istotna jest ich rola w walce ze zmianami klimatu przejawiająca się w stabilizowaniu emisji gazów cieplarnianych, łagodzeniu skutków suszy i ograniczaniu powodzi.

W związku z ich rolą w środowisku naturalnym, ale i życiu człowieka niezwykle ważnym jest zrozumienie ich znaczenia. Obchody Światowego Dnia Mokradeł mają na celu przedstawienie roli mokradeł obywatelom i pobudzenie świadomości ekologicznej, czego efektem będzie ich świadoma ochrona.

/WB/

 
fot. W. Błoniarz

fot. W. Błoniarz

fot. W. Błoniarz

fot. W. Błoniarz

fot. W. Błoniarz

fot. W. Błoniarz