Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Wielkie Krzywce

Jezioro Wielkie Krzywce

Jezioro o powierzchni 26,5 ha, głębokości maksymalnej 15,0 m i głębokości średniej 6,5 m. Wielkie Krzywce jest jeziorem lobeliowym, w którym z gatunków wskaźnikowych występuje jedynie lobelia jeziorna Lobelia dortmanna. Roślinność o liściach pływających reprezentowana jest przez licznie występującą rdestnicę pływającą Potamogeton natans oraz nielicznie przez rdest ziemnowodny Polygonum amphibium.

Strefę szuwaru właściwego buduje głównie trzcina pospolita Phragmites australis oraz kłoć wiechowata Cladium mariscus. Strefę szuwaru turzycowego kształtują przede wszystkim turzyca błotna Carex acutiformis, turzyca dzióbkowata Carex rostrata i turzyca sztywna Carex elata. Strefa ekotonu jeziora Wielkie Krzywce ma charakter torfowiskowy. Występują tu torfowce (np. tofowiec magellański Sphagnum magellanicum), wełnianka wąskolistna Eriophorum angustifolium, turzyca bagienna Carex limosa i żurawina błotna Oxycoccus palustris.

W jeziorze Wielkie Krzywce odnotowano leszcza Abramus brama, krąpia Blicca bjoerkna, płoć Rutilus rutilus, wzdręgę Scardinius erythrophthalmus, lina Tinca tinca, karasia srebrzystego Carassius gibelio, karasia pospolitego Carassius carassius, szczupaka Esox lucius, węgorza Anguilla anguilla, tołpygę białą Hypophthalmichthys molitrix i tołpygę pstrą Aristichthys nobilis.