Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

XVIII Powiatowy Konkurs Humanistyczno-Przyrodniczy "Ortografia w przyrodzie"

CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ PARKU NARODOWEGO „BORY TUCHOLSKIE”
serdecznie zaprasza
do udziału w XVIII Powiatowym Konkursie Humanistyczno - Przyrodniczym:
„Ortografia w przyrodzie”

skierowanym do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych powiatu chojnickiego.

REGULAMIN

 1. Cele konkursu:
 1. Popularyzacja idei ochrony przyrody.
 2. Podnoszenie świadomości przyrodniczej.
 3. Kształtowanie postaw przyjaznych środowisku.
 4. Uświadomienie potrzeby ochrony rodzimej fauny.
 5. Rozwijanie wyobraźni i budzenie wrażliwości na otaczający świat.
 6. Zachęcanie uczestników do aktywności twórczej.
 1. Organizator:

Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, Chociński Młyn 5, 89-608 Swornegacie

 1. Warunki uczestnictwa:
 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych z terenu powiatu chojnickiego.
 2. Konkurs odbywa się z podziałem na trzy grupy wiekowe: klasy IV, V i VI.
 3. Konkurs odbywa się pod hasłem: „Zostaw w krzakach tego zwierzaka” i jest częścią projektu edukacyjno – promocyjnego realizowanego przez Park Narodowy „Bory Tucholskie” z siedzibą w Charzykowach, Leśnym Parkiem Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” z siedzibą w Bydgoszczy, Gdańskim Ogrodem Zoologicznym z siedzibą w Gdańsku oraz Gabinetem Weterynaryjnym Wiesław Borkowski z siedzibą w Inowrocławiu. Projekt dotyczy problemu niepotrzebnego zabierania z lasu młodych zwierząt, które tylko pozornie wydają się być porzucone przez rodziców.
 4. Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie i nadesłanie komiksu nawiązującego do hasła „Zostaw w krzakach tego zwierzaka”. Praca ma być wykonana na planszy w formacie A3 (297 x 420 mm) na której umieszczone są od czterech do sześciu ponumerowanych kadrów komiksu. Komiks ma być wykonany w technice dwuwymiarowej (rysunek, malarstwo, grafika itp.). W komiksie nie mogą występować postacie stworzone przez innych autorów, występujące wcześniej w jakichkolwiek komiksach publikowanych drukiem lub w Internecie.
 5. Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie przez uczestników Konkursu i być wolne od wad prawnych, w szczególności nie mogą naruszać praw osób trzecich. Uczestnik, akceptując niniejszy regulamin, poświadcza, iż przysługują mu wszelkie prawa autorskie do nich oraz iż nie naruszają praw autorskich, zarówno majątkowych jak i osobistych, osób trzecich.
 6. Prace konkursowe nie mogą być pracą zbiorową.
 7. W swej treści komiks nie może zawierać elementów obraźliwych.
 8. Każdą pracę należy oznaczyć wpisując: imię, nazwisko autora, klasę, szkołę. Do nadsyłanych prac autor dołącza formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1) oraz podpisane przez rodzica/opiekuna oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na uczestnictwo w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych i wizerunek niepełnoletniego uczestnika konkursu oraz udzielenia licencji w zakresie praw autorskich (Załącznik nr 2). Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 9. Prace konkursowe wraz z formularzami należy przesłać do 10 marca 2019 r. na adres: Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, Chociński Młyn 5, 89-608 Swornegacie z dopiskiem: konkurs. W przypadku zgłoszeń pocztowych decydować będzie data stempla pocztowego.
 10. Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy, druk oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i udzielenia licencji w zakresie praw autorskich oraz klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 3) dostępne są na stronie internetowej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” www.pnbt.com.pl
 11. Prace przekazane organizatorowi nie podlegają zwrotowi.
 12. Przesłanie komiksu oznacza przystąpienie do konkursu. Tym samym Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem, akceptuje go w całości, zobowiązuje się do jego przestrzegania i rozumie konsekwencje wynikające z jego nieprzestrzegania.
 13. Niespełnienie przez Uczestnika Konkursu warunków formalnych lub technicznych powoduje odrzucenie pracy konkursowej przez Organizatora.
 1. Terminarz:
 1. 31 styczeń 2019 r. – ogłoszenie konkursu
 2. 10 marzec 2019 r. – składanie prac
 3. 27 marzec 2019 r. – uroczysty finał konkursu – rozdanie nagród
 1. Kryteria oceny i wyboru laureatów:

Ocenie podlegać będzie:

 1. zgodność treści z tematyką konkursu,
 2. pomysłowość i oryginalność,
 3. czytelność i funkcjonalność,
 4. wartości artystyczne.

Prace oceniać będzie Komisja powołana przez organizatora.

 1. Nagrody:
 1. Laureaci konkursu w każdej kategorii otrzymają nagrody w postaci wydawnictw.
 2. Wszyscy nagrodzeni zostaną poinformowani listownie (informacja zostanie wysłana do szkół). Informacja o wynikach konkursu ukaże się również na stronie internetowej Parku www.pnbt.com.pl.
 3. Wręczenie nagród odbędzie się 27 marca br. (środa) w Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Chocińskim Młynie.
 1. Informacje końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Informacje o ewentualnych zmianach będą umieszczone  na stronie internetowej Parku.

 

Pliki do pobrania: