Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Zmiana planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku informuję, że rozpoczęto konsultacje społeczne projektu zmiany planu zadań ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie (na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody). Projekt zarządzenia został udostępniony na stronie:

http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-28-listopada-2017-znak-rdos-gd-woc-6320-5-2017-asz

Uwagi i wnioski do projektu zarządzenia można składać do dnia 29.12.2017 r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres sekretariat.gdansk@rdos.gov.pl.

Jednocześnie RDOŚ w Gdańsku bardzo dziękuje wszystkim osobom i instytucjom, które dotychczas zgłosiły swoje uwagi za zaangażowanie w prace nad zmianą planu zadań ochronnych. W uzasadnieniu do projektu zarządzenia znajdują się informacje o tym w jaki sposób zgłoszone uwagi zostały uwzględnione w projekcie zmiany PZO.