Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Doposażenie Zagrody Pokazowej Zwierząt w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie

 1. Nazwa zadania: Doposażenie Zagrody Pokazowej Zwierząt w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie
 2. Koszt kwalifikowany zadania: 68 704,10 zł
 3. Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 38 704,10 zł - dotacja
 4. Informacja o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku:

Umowa dotacji nr WFOŚ/D/490/1590/2020 z dnia 03 kwietnia 2020 r.

Aneks nr 1 z dnia 15 czerwca 2020 r. do Umowy dotacji nr WFOŚ/D/490/1590/2020 z dnia 03 kwietnia 2020 r.

 1. Opis zadania:

Zadanie realizowane było na terenie Zagrody Pokazowej Zwierząt w Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Chocińskim Młynie. W ramach zadania wykonano dodatkową infrastrukturę drewnianą dla zwierząt: 3 zadaszenia (wiaty) dla zwierząt gospodarskich (bydła, koni i owiec), paśnik dla owiec oraz zabezpieczenie (rodzaj drewnianego ogrodzenia – odbojników) na wybiegu dla zwierząt gospodarskich (bydła). Budowa tych obiektów podniosła dobrostan przebywających w Zagrodzie zwierząt, zwiększyła ich bezpieczeństwo a także bezpieczeństwo zwiedzających. Dzięki budowie zadaszeń, zwierzęta mogą dłużej przebywać na wybiegach, bez względu na warunki atmosferyczne.

Opisywane zadanie obejmowało również wykonanie tablic informacyjnych na temat przebywających w Zagrodzie zwierząt wraz z drewnianymi stelażami (10 szt.), wykonanie tablic informacyjnych o tematyce „bartnictwo” i „owczarstwo”  z drewnianymi ramami (2 szt.) a także 7 szt. dodatkowych stelaży. Tablice informacyjne umożliwią osobom odwiedzającym Zagrodę pozyskanie interesujących je wiadomości na temat ras i gatunków zwierząt a także na temat historii rozpowszechnionych kiedyś w regionie: bartnictwa i owczarstwa.


SPRAWOZDANIE

z realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Tytuł zadania: „Doposażenie Zagrody Pokazowej Zwierząt w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie”

Umowa dotacji: WFOŚ/D/490/1590/2020 z dnia 03 kwietnia 2020 r.; Aneks nr 1 z dnia 15 czerwca 2020 r. do Umowy dotacji WFOŚ/D/490/1590/2020 z dnia 03 kwietnia 2020 r.

Opis realizacji zadania:

Zadanie zrealizowane zostało na terenie Zagrody Pokazowej Zwierząt w Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Chocińskim Młynie. Celem zadania było wzbogacenie i uzupełnienie istniejącej infrastruktury Zagrody o nowe elementy mające na celu jej uatrakcyjnienie, zwiększenie funkcjonalności a także podniesienie dobrostanu przebywających w Zagrodzie zwierząt. W ramach zadania zrealizowano następujące punkty:

 1. Wykonanie zadaszenia dla zwierząt gospodarskich (3 szt.)

Wykonano 3 szt. drewnianych wiat – zadaszeń na wybiegach dla koni, bydła oraz owiec. Zadaszone, częściowo zabudowane wiaty zabezpieczają zwierzęta przebywające na wybiegach przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi – zimą mrozem, wiatrem, opadami śniegu, latem – przed upałami oraz deszczem. Wymiary każdej z wiat: szerokość ok. 250 cm, długość ok. 400 cm, wysokość do oczepu 250 cm (wiata dla koni i bydła) i 180 cm (wiata dla owiec). Każda wiata posiada dwuspadowy dach oraz dwie ściany odeskowane na nakładkę. Obiekty architektonicznie nawiązują do istniejącej infrastruktury Zagrody. Wszystkie wiaty zostały zakonserwowane drewnochronem.

 1. Wykonanie paśnika dla owiec (1 szt.)

Wykonany został drewniany paśnik o wymiarach: wysokość ok 123 cm, długości ok 145 cm,  wraz z dwoma korytami dla owiec. Paśnik ustawiono pod wiatą na wybiegu dla owiec. W celu zwiększenia trwałości materiału, paśnik został zakonserwowany drewnochronem.

 1. Wykonanie drewnianego zabezpieczenia na wybiegu dla zwierząt gospodarskich (1 szt.)

Na wybiegu dla bydła wykonane zostały odbojniki – rodzaj drewnianego ogrodzenia wewnętrznego, uniemożliwiającego zwierzętom bezpośredni dostęp do zewnętrznego ogrodzenia z siatki. Drewniane zabezpieczenie wykonane zostało z wałków sosnowych montowanych na okrąglakach o średnicy 14 cm, słupy pionowe wzmocnione zostały zastrzałami. Wysokość konstrukcji to ok. 120 cm nad ziemią, całość impregnowana drewnochronem. Łączna długość odbojników to ok. 106 mb, w tym 4 szlabany w miejscu istniejących i planowanych bram.

 1. Wykonanie tablic informacyjnych z drewnianymi stelażami (10 szt.)

Wykonano 10 szt. tablic informacyjne o wymiarach  30 x 40 cm wraz z drewnianymi stelażami. Tablice zawierają podstawowe informacje na temat zwierząt przebywających obecnie w Zagrodzie (zwierząt gospodarskich rodzimych ras oraz dzikich ptaków). Tablice zamontowane zostały przy wybiegach oraz wolierach.

 1. Wykonanie drewnianych stelaży do tablic (7 szt.)

Wykonano 7 szt. drewnianych stelaży do tablic o wymiarach 30 x 40 cm. W stelaże te oprawiane będą tablice tematyczne informujące o kolejnych zwierzętach które trafiać będą do Zagrody. Wówczas też stelaże wraz z tablicami ustawiać będziemy przy odpowiednim wybiegu/wolierze.

 1. Wykonanie tablic informacyjnych z drewnianymi ramami (2 szt.)

Wykonano dwie tablice informacyjne o wymiarach 40 x 60 cm wraz z drewnianymi ramami, dotyczące bartnictwa i owczarstwa. Tablice zamieszczone zostaną w budynku inwentarskim w Zagrodzie Pokazowej Zwierząt, w pomieszczeniu dawnej kuźni, po przygotowaniu ekspozycji tematycznej.

Wyboru wykonawców zadania dokonano zgodnie z Zarządzeniem nr 27/17 Dyrektora Parku Narodowego „Bory Tucholskie” z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania Ustawy prawo zamówień publicznych.       

Osiągnięty efekt rzeczowy:

 1. Zadaszenia dla zwierząt gospodarskich: 3 szt.
 2. Paśnik dla owiec: 1 szt.
 3. Drewniane zabezpieczenie na wybiegu dla zwierząt gospodarskich: 1 szt.
 4. Tablice informacyjne z drewnianymi stelażami: 10 szt.
 5. Drewniane stelaże do tablic: 7 szt.
 6. Tablice informacyjne z drewnianymi ramami: 2 szt.

Osiągnięty efekt ekologiczny:

Realizacja zadania pozwoliła na usprawnienie funkcjonowania Zagrody Pokazowej Zwierząt, uatrakcyjnienie jej a także podniesienie dobrostanu przebywających tu zwierząt. Dzięki temu  wzmocnione zostały działania edukacyjne prowadzone w Zagrodzie Pokazowej Zwierząt mające na celu kształtowanie właściwych postaw społeczeństwa wobec zachowania różnorodności biologicznej oraz propagowanie właściwego stosunku do zwierząt.

Funkcjonowanie Zagrody Pokazowej Zwierząt pozwala na wzbogacenie zajęć prowadzonych w Centrum Edukacji Przyrodniczej o metody aktywizujące uczestników (problemowe – uczenie się przez odkrywanie, waloryzacyjne – uczenie się przez przeżywanie i praktyczne – uczenie się przez działanie), co zachęca ich do samodzielnego podejmowania działań z zakresu pogłębiana wiedzy na ten temat.  Nauka wzbogacona o samodzielne działanie i przeżywanie jest dużo skuteczniejsza niż ta ograniczona tylko do przyswajania wiadomości. Prezentacja metod opieki nad zwierzętami gospodarskimi przybliża zwiedzającym dawne sposoby prowadzenia chowu bez użycia nowoczesnych technologii i maszyn. Tradycyjny sposób zajmowania się zwierzętami pokazuje związek pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem istniejący przed wprowadzeniem nowoczesnych metod hodowli. Pozwala to zwiększać świadomość osób odwiedzających ośrodek dotyczącą właściwej opieki nad zwierzętami gospodarskimi oraz propagować  właściwe postawy etyczne w stosunku do zwierzęcia jako elementu gospodarstwa rolnego. Propagowanie idei ochrony rodzimych ras zwierząt i przywracania wartości kulturowych oraz szerzenie wiedzy na temat różnorodności genetycznej, zwiększa efektywność prowadzonych zajęć dydaktycznych oraz kształtuje właściwy stosunek do zwierząt. Wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej pozwala na pełną realizację programu edukacji przyrodniczej Parku a także przyczynia się do zwiększenia liczby osób korzystających z ośrodka.

Realizacja zadania „Doposażenie Zagrody Pokazowej Zwierząt w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie” przyczyniło się do wzmocnienia opisanych wyżej działań edukacyjnych prowadzonych w Zagrodzie. Wzbogacenie wybiegów o nowe elementy (zadaszenie, paśnik) oraz zamontowanie tablic informacyjnych spowodowało zwiększenie atrakcyjności obiektu dla odwiedzających oraz ułatwia jej zwiedzanie (również samodzielne, bez przewodnika). Budowa zadaszeń na wybiegach dla zwierząt gospodarskich przyczyniła się do podniesienia dobrostanu zwierząt (ochrona przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi) a także pozwoliła na ich dłuższe eksponowanie na wybiegach (w tym także w sezonie zimowym). Budowa drewnianego zabezpieczenia w postaci odbojników na wybiegu dla zwierząt gospodarskich w znaczący sposób poprawiła bezpieczeństwo zwierząt (brak możliwości uszkodzenia ogrodzenia z siatki a tym samym zranienia bądź ucieczki) oraz odwiedzających (uniemożliwienie bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami). Odbojniki zabezpieczają też przed dokarmianiem zwierząt przez turystów – częstym problemem pojawiającym się w miejscach w których eksponowane są zwierzęta. Drewnianego paśnik dla owiec wzbogaca ekspozycję oraz umożliwia dłuższe przebywanie zwierząt na wybiegu. Pozwala też obserwację przez odwiedzających czynności związanych z zadawaniem karmy. Dodatkowe elementy drewniane w Zagrodzie Pokazowej (zadaszenie, paśnik, odbojniki) wpłynęły na poprawę jej walorów estetycznych. Podjęte działania przyczyniły się również do usprawnienia funkcjonowania Zagrody Pokazowej Zwierząt co umożliwia bardziej efektywne prowadzenie edukacji przyrodniczej w obiekcie.

Ze względu na istniejącą sytuację epidemiczną, działalność edukacyjna w Centrum Edukacji Przyrodniczej jest prowadzona w ograniczonym zakresie. Dlatego też pełne korzystanie z efektów realizacji zadania będzie możliwe po ustabilizowaniu się sytuacji epidemicznej w kraju. W 2019 roku z edukacji bezpośredniej prowadzonej przez Park Narodowy „Bory Tucholskie” skorzystało 19 0006 osób. W tym:

 • w zajęciach prowadzonych w Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Chocińskim Młynie uczestniczyły 2 173 osoby: przedszkola - 315 osoby, szkoły podstawowe - 1 495 osób, szkoły  średnie - 89 osób, studenci - 34 osób, dorośli -240 osób.
 • Zagrodę Pokazową Zwierząt odwiedziło ok 4 930 osób.

Mamy nadzieję, że realizacja zadania przyczyni się w przyszłości do zwiększenia liczby osób odwiedzających Centrum Edukacji Przyrodniczej.   

Informacja i promocja:

Na terenie Zagrody Pokazowej Zwierząt, w trzech różnych lokalizacjach, zamontowano 3 tablice informujące o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku. Informację o dofinansowaniu zadania zamieszczono na wszystkich tablicach informacyjnych wykonanych w ramach zadania (12 szt.) Informację o otrzymanym dofinansowaniu zadania oraz sprawozdanie z jego realizacji zamieszczono na stronie internetowej Parku: www.pnbt.com.pl w zakładce REALIZOWANE PROJEKTY pod ikoną WFOŚiGW w Gdańsku.

 
wiata dla bydła

wiata dla bydła

wiata dla owiec

wiata dla owiec

wiata dla koni

wiata dla koni

paśnik dla owiec

paśnik dla owiec

drewniane zabezpieczenie na wybiegu dla zwierząt gospodarskich

drewniane zabezpieczenie na wybiegu dla zwierząt gospodarskich

tablice informacyjne 30 x 40 cm

tablice informacyjne 30 x 40 cm

tablica informacyjna 30 x 40 cm

tablica informacyjna 30 x 40 cm

tablica informacyjna 40 x 60 cm

tablica informacyjna 40 x 60 cm

tablica informacyjna 40 x 60 cm

tablica informacyjna 40 x 60 cm