Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

IV szkolenie dla pracowników Parku Narodowego „Bory Tucholskie” pt.: „Grzyby makroskopowe Parku Narodowego „Bory Tucholskie” - praktyczna nauka rozpoznawania gatunków grzybów w terenie”

IV szkolenie dla pracowników Parku Narodowego „Bory Tucholskie” pt.: „Grzyby makroskopowe Parku Narodowego „Bory Tucholskie” - praktyczna nauka rozpoznawania gatunków grzybów w terenie”

Dnia 29.09.2010 r. odbędzie się kolejne szkolenie dla pracowników Parku, które poprowadzi Pani dr Małgorzata Stasińska.

Dr Małgorzata Stasińska studia biologiczne ukończyła na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską pt. „Grzyby makroskopowe parku im. 3 Maja w Łodzi” wykonała pod kierunkiem pani prof. dr hab. Marii Ławrynowicz w Pracowni Mikologii Zakładu Geobotaniki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Łódzkiego. Tytuł doktora nauk biologicznych, specjalność mikologia, uzyskała na podstawie pracy pt. „Grzyby makroskopowe wybranych zbiorowisk leśnych Ińskiego Parku Krajobrazowego” wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Ławrynowicz na Uniwersytecie Łódzkim w 1998 roku. Z Uniwersytetem Szczecińskim związana jest od 1988 roku, kiedy podjęła pracę w Zakładzie Botaniki Ogólnej kierowanej przez prof. dr hab. Tadeusza Głazka. Obecnie realizuje temat badawczy „Macromycetes wybranych biocenoz Pomorza: taksonomia, ekologia i rozmieszczenie geograficzne”, ze szczególnym uwzględnieniem macromycetes torfowisk wysokich i przejściowych, który jest przewidziany na rozprawę habilitacyjną. Ponadto wspólnie ze współpracownikami podjęła pracę nad Zachodniopomorskim Atlasem Rozmieszczenia Roślin i Grzybów (ZARRiG). Jej zainteresowania badawcze skierowane są szczególnie na taksonomię, ekologię i rozmieszczenia geograficznego grzybów makroskopowych, ale interesuje się również botaniką ogólna i ochroną przyrody. Od 1988 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Prowadzi zajęcia z botaniki ogólnej, ochrony przyrody i biologii. Jest autorką lub współautorką kilkudziesięciu publikacji naukowych. Uczestniczyła w kilku dużych programach badawczych, w przypadku dwóch sprawowała rolę kierownika. W 2003 r. otrzymała, wraz z zespołem, nagrodę III stopnia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za osiągnięcia naukowe

Program szkolenia

9.00 Rozpoczęcie szkolenia
9.05 – 9.45 wykład wprowadzający: „Budowa grzybów – cechy
morfologiczne grzybów makroskopowych przydatne przy
identyfikacji gatunków”
9.45 – 13.30 praktyczna nauka rozpoznawania wybranych gatunków
grzybów w terenie
13.30-14.00 dyskusja, podsumowanie;
ok.14.00 lunch i zakończenie szkolenia

Relacja ze szkolenia

Szkolenie składało się z dwóch części. Pierwsza obejmowała wykład wprowadzający, podczas którego można było przypomnieć sobie cechy morfologiczne grzybów makroskopowych, które są przydatne do identyfikacji gatunku. Następnie uczestnicy szkolenia udali się w teren gdzie można było swoją wiedzę teoretyczną skonfrontować z praktyką. Nie brakowało pytań i wątpliwości. Zastanawiano się w jaki sposób propagować wiedzę o grzybach, jak docierać z informacjami o grzybach niebezpiecznych dla życia człowieka. Były także pytania dotyczące prowadzenia monitoringu grzybów.