Bory Tucholskie

Park Narodowy Bory Tucholskie - VIII szkolenie dla pracowników Parku Nrodowego "Bory Tucholskie" pt. "Monitoring efektów ekologicznych działań ochronnych w zakresie ochrony przyrody"

VIII szkolenie dla pracowników Parku Nrodowego "Bory Tucholskie" pt. "Monitoring efektów ekologicznych działań ochronnych w zakresie ochrony przyrody"

Dnia 10.06.2011 r. odbyło się ósme szkolenie dla pracowników Parku pt.: „Monitoring efektów ekologicznych działań ochronnych w zakresie ochrony przyrody”

Prowadzący: dr Lech Krzysztofiak – kierownik Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego WIGRY

  • Absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego
  • Doktorat w Instytucie Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym

Od 1986 roku adiunkt w Terenowej Stacji Doświadczalnej IBL w Krzywem, zajmujący się monitoringiem technicznym środowiska przyrodniczego; od 1989 roku pracownik naukowy Wigierskiego Parku Narodowego na stanowisku kierownika Pracowni Naukowo-Badawczej; od 1993 roku kierownik Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego WIGRY.

  • Uczestnik licznych sympozjów, konferencji i szkoleń dotyczących monitoringu środowiska przyrodniczego
  • Autor i uczestnik wielu projektów z zakresu monitoringu przyrodniczego
  • Autor licznych referatów i publikacji dotyczących ochrony przyrody i monitoringu środowiska przyrodniczego.

Program szkolenia

08:00 – 10:30 Monitoring efektów ekologicznych działań ochronnych w zakresie ochrony przyrody
10:30 – 10:45 przerwa kawowa
10:45 – 12:30 omówienie monitoringu efektów ekologicznych na przykładzie działań ochronnych prowadzonych na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”
12:30 – 13:00 przerwa (catering)
13:00 – 13:45 podsumowanie i dyskusja.

Relacja ze szkolenia

Przedstawione zostały cele monitoringu efektów ekologicznych, ogólne założenia metodyczne oraz zakres i metody monitoringu ogólnego i szczegółowego. Omówione zostały wskaźniki stanu populacji i siedliska przyrodniczego. Uczestnicy szkolenia zapoznani zostali z opisem karty obserwacji siedliska i gatunku. Pokazane zostały przykłady poprawnego wypełnienia karty obserwacji. W trakcie omawiania poszczególnych zagadnień uczestnicy szkolenia zadawali szczegółowe pytania dotyczące sposobów monitorowania efektów ekologicznych. W drugiej części szkolenia podane zostały przykłady monitoringu efektów ekologicznych na przykładzie działań ochronnych prowadzonych przez Park. W wyniku dyskusji okazało się, że w wielu przypadkach brak odpowiedniego przygotowania monitoringu przed rozpoczęciem zabiegów ochronnych uniemożliwia wykorzystanie wyników badań do oceny skuteczności przeprowadzonych zabiegów.
Jednym z najistotniejszych elementów oceny efektywności i skuteczności działań ochronnych jest zaplanowanie i rzetelne przeprowadzenie monitoringu efektów ekologicznych. Do takiej konkluzji doprowadziła wspólna dyskusja nad pracami monitoringowymi prowadzonymi przez Park w celu wykazania efektu ekologicznego zaplanowanych zabiegów. Wspólnie też stwierdzono, że metodyka i zakres monitoringu musi być ściśle dopasowany do rodzaju prowadzonych zabiegów ochronnych.
Podsumowanie szkolenia:
Tematyka szkolenia była bardzo istotna dla pracowników Parku, gdyż dotyczyła oceny skuteczności działań ochronnych w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego. Prowadzenie monitoringu efektów ekologicznych jest obecnie obowiązkowe przy większości projektów z zakresu czynnej ochrony przyrody, zwłaszcza, gdy działania te finansowane są ze środków zewnętrznych. Nie jest to jednak sprawa łatwa i wymaga ciągłego szkolenia swoich umiejętności. Zatem istnieje nadal potrzeba prowadzenia szkoleń w tym zakresie, poznając coraz nowocześniejsze metody prowadzenia monitoringu i oceny skuteczności działań ochronnych.
Uzyskana w trakcie szkolenia wiedza pozwoli na uporządkowanie i odpowiednie planowanie badań monitoringowych już na etapie określania rozmiarów i rodzajów zabiegów ochronnych. Szkolenie nie wyczerpuje wszystkich zagadnień związanych z monitoringiem efektów ekologicznych, a zatem istnieje potrzeba dalszego szkolenie pracowników Parku z tego zakresu, rozbudowanego o część terenową.