Bory Tucholskie

Park Narodowy Bory Tucholskie - POZNAJ – POKOCHAJ – ZACHOWAJ PRZYRODĘ PARKU NARODOWEGO „BORY TUCHOLSKIE”

POZNAJ – POKOCHAJ – ZACHOWAJ PRZYRODĘ PARKU NARODOWEGO „BORY TUCHOLSKIE”

1. Nazwa zadania: Poznaj – pokochaj – zachowaj przyrodę Parku Narodowego „Bory Tucholskie”

2. Koszt kwalifikowany zadania: 18 997,00 zł

3. Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 18 997,00 zł - dotacja

4. Informacja o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku:

Umowa dotacji nr WFOŚ/D/490/3007/2021 z dnia 21 maja 2021 r.

5. Opis zadania:

W ramach tego zadania:

1. Wykonano logo projektu edukacyjnego pt. Poznaj - pokochaj - zachowaj przyrodę Parku Narodowego „Bory Tucholskie” wraz z księgą wizualizacji. Służy ono do identyfikacji projektu. Ma za zadanie przyciągnąć uwagę i kojarzyć się z czymś ważnym. Jest symbolem, który ma przekonywać odbiorców do zachowania właściwych postaw mających na celu ochronę przyrody. Zostało ono umieszczone na wydawnictwie dotyczącym tego projektu. Zostanie również wykorzystane do promocji projektu w Internecie i mediach społecznościowych.

2. Przygotowano i wydrukowano materiały edukacyjne (przewodnik połączony z kartami zadań) pt. Poznaj – pokochaj – zachowaj przyrodę Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.

Materiały edukacyjne są częścią gry terenowej utworzonej na terenie Parku w ramach ww. projektu.  To rodzaj wyzwania przygotowanego z myślą o rodzinach odwiedzających Park. Atrakcyjnego zarówno dla rodzin na weekendowy wypad do Parku jak i również dla nauczycieli/edukatorów edukacji wczesnoszkolnej (do wykorzystania na zajęcia z grupą uczniów w terenie). Uczestnicy gry terenowej otrzymają ww. materiały edukacyjne i zgodnie z umieszczoną tam mapą mogą odwiedzać kolejne punkty umiejscowione na terenie Parku. W ten sposób poznają przyrodę Parku i zapoznają się z historią tego regionu. W materiałach tych znajduje się część dedykowana dla dorosłych. Są to opisy miejsc do których należy dotrzeć oraz zdjęcia. Dzięki tym materiałom osoba dorosła jest wstanie pomóc dzieciom rozwiązać zadanie. Dla dzieci w wydawnictwie tym, w każdym punkcie, znajduje się zadanie/zagadka do rozwiązania. Po rozwiązaniu wszystkich zadań dzieci na pewno będą potrafiły dużo powiedzieć o przyrodzie Parku, o tym co jest najcenniejsze na tym terenie i dlaczego należy to chronić. Do wydawnictwa został dołączony dyplom, który po podpisaniu przez pracownika Parku, będzie poświadczeniem nabytych umiejętności. Materiały edukacyjne zostały wydane w wersji papierowej w ilości 1000 szt. Dodatkowo będą one publikowane w częściach na oficjalnym profilu Parku oraz udostępnione na stronie Parku. W ten sposób dotrą do szerszego grona odbiorców.

www.wfos.gdansk.pl

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE

z realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Tytuł zadania: Poznaj – pokochaj – zachowaj przyrodę Parku Narodowego „Bory Tucholskie”

Umowa dotacji: WFOŚ/D/490/3007/2021 z dnia 21 maja 2021 r.

Opis realizacji zadania:

Zadanie zostało realizowane na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” (województwo pomorskie), jednak z oferty edukacyjnej Parku korzystają osoby z całej Polski. Materiały edukacyjne zostały udostępnione na stronie Internetowej Parku www.pnbt.com.pl, więc projekt ma zasięg ogólnopolski. Będą one również publikowane w częściach na oficjalnym profilu FB Parku.

W ramach tego zadania:

1. Wykonano logo projektu edukacyjnego pt. Poznaj - pokochaj - zachowaj przyrodę Parku Narodowego „Bory Tucholskie” wraz z księgą wizualizacji. Służy ono do identyfikacji projektu. Ma za zadanie przyciągnąć uwagę i kojarzyć się z czymś ważnym. Jest symbolem, który ma przekonywać odbiorców do zachowania właściwych postaw mających na celu ochronę przyrody. Zostało ono umieszczone na wydawnictwie dotyczącym tego projektu. Zostało również wykorzystane do promocji projektu w Internecie i mediach społecznościowych.

 2. Przygotowano i wydrukowano materiały edukacyjne (przewodnik połączony z kartami zadań) pt. Poznaj – pokochaj – zachowaj przyrodę Parku Narodowego „Bory Tucholskie” – nakład 1000 szt.

Dane techniczne wydawnictwa:

  1. format: B5,
  2. objętość: 42 strony + 4 strony okładki,
  3. nakład: 1000 egzemplarzy,
  4. okładka: karton 350 g/m2 z szarym spodem, druk 4+0, folia matowa,
  5. wewnętrzne strony papier offset 140 g/ m2; druk 4+4,
  6. druk pełny kolor;
  7. wkładka: dyplom z perforacją do oderwania, papier kreda matowa 200 g/m2, druk 4+0,
  8. całość oprawa spiralna srebrna lub inna,
  9. dodatek: montowany na gumkę długopis, jeden kolor.

Materiały edukacyjne są częścią gry terenowej utworzonej na terenie Parku w ramach ww. projektu.  To rodzaj wyzwania przygotowanego z myślą o rodzinach odwiedzających Park. Atrakcyjnego zarówno dla rodzin na weekendowy wypad do Parku jak i również dla nauczycieli/edukatorów edukacji wczesnoszkolnej (do wykorzystania na zajęcia z grupą uczniów w terenie). Uczestnicy gry terenowej otrzymają ww. materiały edukacyjne i zgodnie z umieszczoną tam mapą mogą odwiedzać kolejne punkty umiejscowione na terenie Parku. W ten sposób poznają przyrodę Parku i zapoznają się z historią tego regionu. W materiałach tych znajduje się część dedykowana dla dorosłych. Są to opisy miejsc do których należy dotrzeć oraz zdjęcia. Dzięki tym materiałom osoba dorosła jest wstanie pomóc dzieciom rozwiązać zadanie. Dla dzieci w wydawnictwie tym, w każdym punkcie, znajduje się zadanie/zagadka do rozwiązania. Po rozwiązaniu wszystkich zadań dzieci na pewno będą potrafiły dużo powiedzieć o przyrodzie Parku, o tym co jest najcenniejsze na tym terenie i dlaczego należy to chronić. Do wydawnictwa został dołączony dyplom, który po podpisaniu przez pracownika Parku, będzie poświadczeniem nabytych umiejętności.

Wyboru wykonawców zadania dokonano zgodnie z Zarządzeniem nr 6/21 Dyrektora Parku Narodowego „Bory Tucholskie” z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 zł oraz wyłączonych ze stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych.        

Osiągnięty efekt rzeczowy:

1. Logo projektu edukacyjnego pt. Poznaj - pokochaj - zachowaj przyrodę Parku Narodowego „Bory Tucholskie” wraz z księgą wizualizacji – 1 szt.,

2. Materiały edukacyjne (przewodnik połączony z kartami zadań) pt. Poznaj – pokochaj – zachowaj przyrodę Parku Narodowego „Bory Tucholskie” – nakład 1000 szt.

Osiągnięty efekt ekologiczny:

Głównym celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie i poszerzenie wiedzy dotyczącej kluczowych zagadnień związanych z przyrodą (nie tylko Parku Narodowego „Bory Tucholskie”) i środowiskiem, istoty bioróżnorodności i jej wpływu na jakość życia mieszkańców oraz pogłębienie postaw proekologicznych. Istotną sprawą w tym projekcie, na którą kładziemy nacisk, jest podniesienie kultury zwiedzania oraz uwrażliwienie na potrzeby ochrony Parku a także wzmocnienie więzi międzypokoleniowych. Realizacja projektu pozwala na wprowadzenie nowych metod aktywizujących uczestników (problemowe – uczenie się przez odkrywanie, waloryzacyjne – uczenie się przez przeżywanie i praktyczne – uczenie się przez działanie), co zachęca ich do samodzielnego podejmowania działań z zakresu pogłębiana wiedzy na ten temat. 

Nakład drukowanych materiałów edukacyjnych wynosi 1000 szt. W związku z tym trafią one w sumie do 1000 osób. Jednak korzystać z tych materiałów będzie zdecydowanie więcej osób. Szacujemy, że będzie to około 2000 odbiorców (licząc, że w teren z materiałami edukacyjnymi pójdą po dwie osoby). Dodatkowo materiały te zostały opublikowane na naszej stronie internetowej www.pnbt.com.pl Od 01.01 do 31.10 br. naszą stronę odwiedziło 716614 osób. Materiały edukacyjne będą również publikowane w częściach na naszym profilu FB. Obecnie polubiło go 2416 osób, a obserwuje nas 2675 osób. Ta liczba ciągle wzrasta. W związku z tym szacujemy, że planowany efekt wyniesie 6000 odbiorców i osiągniemy go w listopadzie 2022 roku.

Informacja i promocja:

Informację o dofinansowaniu zadania zamieszczono w księdze wizualizacji powstałego logo projektu oraz na powstałej publikacji. Informację o otrzymanym dofinansowaniu zadania oraz sprawozdanie z jego realizacji zamieszczono na stronie internetowej Parku: www.pnbt.com.pl w zakładce REALIZOWANE PROJEKTY pod ikoną WFOŚiGW w Gdańsku.

Fotorelacja: