Bory Tucholskie

Park Narodowy Bory Tucholskie - Ochrona ppoż.

Ochrona ppoż.

Jednym z głównych zagrożeń dla trwałości ekstremów Parku są pożary.  Następująca elementy:

 1. dominujący gatunek – sosna;
 2. pow. drzewostanów sosnowych przeszło 3,7 tys. ha – w ponad 97% są to drzewostany sosnowe;
 3. siedliska zajmujące największą powierzchnię: Bśw – prawie 3,5 tys. ha, tj. 90,23%;
 4. drzewostany w wieku do 40 lat zajmujące przeszło 900 ha, stanowiąc 25% powierzchni wszystkich drzewostanów PNBT,

powoduje, że ten obszar jest szczególnie zagrożony pożarami. Zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczania pożarowego lasów, został zakwalifikowany II kategorii zagrożenia o statusie średnim. Na kategorię zagrożenia wpływ mają następujące czynniki:

 1. średnia roczna liczba pożarów w okresie ostatnich 10 lat,
 2. udział procentowy powierzchni drzewostanów rosnących na siedliskach boru suchego, świeżego, mieszanego świeżego, wilgotnego, mieszanego wilgotnego i lasu łęgowego,
 3. średnia wilgotność względna powietrza i procentowy udział dni z wilgotnością ściółki mniejszą od 15 % o godz. 9.00,
 4. średnia liczba mieszkańców przypadająca na 0,01 km2 powierzchni leśnej.

Ponadto dostępność dróg dla ruchu kołowego: powiatowej Charzykowy – Małe Swornegacie, wojewódzkiej Swornegacie – Brusy (drogi utwardzone o nawierzchni bitumicznej) oraz drogi gminnej Bachorze – Swornegacie (droga nieutwardzona biegnąca od pętli autobusowej w Bachorzu poprzez most „pilski”, osadę Owink do Swornegaci), dróg technologicznych Nadleśnictwa Rytel (biegnących wzdłuż granic Parku) oraz duża liczba ośrodków turystycznych  w miejscowościach położonych wokół Parku (Funka, Bachorze, Małe Swornegacie, Swornegacie), Wpływają bardzo silnie na niebezpieczeństwo powstania pożarów  na terenach leśnych i nieleśnych. 

Stosowane obecnie metody zwalczania pożarów lasu obejmują rozległy zakres prac, zarówno dotyczących profilaktyki jaki i innych elementów ochrony przeciwpożarowej wzajemnie się uzupełniających.

Do najważniejszych przedsięwzięć realizowanych przez Park w zakresie ochrony przeciwpożarowej należą zabiegi gospodarcze i przedsięwzięcia wykonywane w myśl „Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu” zgodnie z zatwierdzonymi zadaniami w Planie Ochrony Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Należą do nich:

 • codzienny monitoring stopnia zagrożenia pożarowego lasu,
 • dyżury w punkcie alarmowo dyspozycyjnym w dyrekcji,
 • dyżury kierowcy i samochodu z agregatem wysokociśnieniowym,
 • dyżury konserwatorów w obwodach ochronnych,
 • utrzymanie systemu łączności radiotelefonicznej,
 • coroczne odnowienie (mineralizacja) pasów ppoż.,
 • porządkowanie terenu z materiałów łatwopalnych,
 • utrzymanie przejezdności dróg pożarowych,
 • utrzymanie czterech baz sprzętu przeciwpożarowego,
 • utrzymanie sześciu punktów czerpania wody,
 • oznaczanie terenu tablicami informacyjnymi,
 • ścisła współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej i Jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej.

W okresie wzmożonej palności terenów leśnych tj. od 1 kwietnia do 31 września w Dyrekcji Parku działa Punkt Alarmowo – Dyspozycyjny, gdzie dyżurujący pracownik przyjmuje dane o zagrożeniach pożarowych oraz zgłoszenia o zauważonym pożarze z wież obserwacyjnych od służb terenowych lub osób postronnych. Gromadzone dane pochodzą z monitoringu meteorologicznego i prognozowania zagrożenia pożarowego w czterostopniowej skali. System obserwacji naziemnej Parku prowadzony jest przez wieże obserwacyjne w Klosnowie (Nadleśnictwo Rytel) i Chocińskim Młynie (Nadleśnictwo Przymuszewo) i obejmuje swym zasięgiem całą powierzchnię Parku.

Przepisy przeciwpożarowe obowiązujące na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”

Na terenie Parku obowiązują przepisy o ochronie przeciwpożarowej, które zakazują działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru.
Zakazy w lasach albo w odległości 100 m od granicy lasu na terenie całego Parku dotyczą:

 • rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi,
 • pozostawiania roznieconego ognia bez dozoru,
 • korzystania z otwartego płomienia,
 • wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Na terenie Parku miejscem wyznaczonym do palenia ognisk jest Terenowa Baza Edukacyjna w Bachorzu. Ogniska mogą być tam rozpalane w czasie trwania zajęć lub po uzyskaniu zgody Dyrektora.

W sytuacjach szczególnego zagrożenia pożarowego Dyrektor zarządzeniem może wprowadzić całkowity zakaz wstępu do Parku.

W przypadku zauważenia pożaru należy niezwłocznie zaalarmować Służbę Parku, Straż Pożarną lub Policję.

Telefony alarmowe:

Dyrekcja Parku: tel. 52 39 88 397
Straż Pożarna: tel. 998
Policja: tel. 997