Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Rada Koordynacyjna Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie

Rada Koordynacyjna Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie jest organem koordynacyjnym Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie.

Głównymi celami powołania tego organu są:
1. kreowanie i wspomaganie współpracy pomiędzy instytucjami, samorządami, stowarzyszeniami, które zadeklarowały udział w pracach  Rady, a także współpracy z Polskim Komitetem ds. UNESCO;
2. budowanie platformy wymiany informacji i doświadczeń;
3. integracja różnych grup interesu funkcjonujących w Rezerwacie w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju;
4. proponowanie i inicjowanie działań na rzecz właściwego funkcjonowania i rozwoju Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie.

Powołanie organu koordynacyjnego było kluczowe z punktu funkcjonowania Rezerwatu Biosfery, który zgodnie z dokumentami merytorycznymi dotyczącymi światowej sieci rezerwatów biosfery (m.in. Statut Ramowy, Strategia Sewilska, Madrycki Plan Działania) powinien stanowić wyodrębnioną całość organizacyjno-przestrzenną, a cechami takiego wyodrębnienia jest przede wszystkim posiadanie własnego organu koordynacyjnego.

Do zadań Rady Koordynacyjnej należy m.in.: inicjowanie i kierunkowanie wspólnych działań mających na celu promowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju; opracowanie planu zarządzania/strategii funkcjonowania Rezerwatu; opracowanie logo marketingowego Rezerwatu i zasad jego przyznawania; podejmowanie działań zmierzających do powiększenia Rezerwatu; koordynacja działań na rzecz ochrony przyrody i promocji RBBT, zapewnienie szerszego udziału lokalnych społeczności i prywatnych przedsiębiorców w działaniach na rzecz Rezerwatu czy sporządzanie raportów okresowych do UNESCO.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele różnych podmiotów, jednostek zarządzających/administrujących tymi terenami, tak by zachować zrównoważony, szeroki udział różnych interesariuszy. Organ koordynacyjny Rezerwatu Biosfery złożony jest z przedstawicieli: samorządów wojewódzkich, powiatowych i gminnych, administracji lasów  państwowych, parku narodowego, parków krajobrazowych, organizacji pozarządowych, środowiska naukowego jak również przedstawicieli sektora gospodarczego (przemysł drzewny, sektor turystyczny, sektor rolniczy). Listę członków Rady załączono poniżej.

Udział w pracach Rady jest całkowicie społeczny. Pracami Rady kieruje 3-osobowe Prezydium. Rada do realizacji swoich zadań powołuje zespoły problemowe - grupy robocze.

Kadencja Rady trwa 5 lat. Sekretariat Rady pełni Park Narodowy "Bory Tucholskie".

 

Pliki do pobrania: