Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Światowy Dzień Mokradeł

Światowy Dzień Mokradeł obchodzony jest corocznie 2 lutego i upamiętnia podpisanie Konwencji Ramsarskiej o obszarach wodno-błotnych mających międzynarodowe znaczenie, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego. Podpisana została 2 lutego 1971 r. w irańskim mieście Ramsar i aktualnie jej sygnatariuszami są 172 państwa, nazwane Państwami-Stronami. Światowy Dzień Mokradeł jest ogólnoświatową kampanią, której celem jest zwiększanie świadomości publicznej na temat znaczenia mokradeł oraz promowania działań prowadzących do ich ochrony i odtwarzania. W Polsce obchodzony jest od 2002 roku, a jego głównym organizatorem jest Sektetariat Konwencji o obszarach wodno-błotnych.

Według Konwencji Ramsarskiej mokradła to obszary leżące na pograniczu środowiska wodnego i lądowego. Obejmują one zarówno obszary podmokłe, jak i wszelkie wody śródlądowe oraz najpłytsze przybrzeżne wody morskie.

Na terenie Polski mokradła naturalne i odwodnione zajmują powierzchnię około 4,4 miliona hektarów, co stanowi ponad 14% powierzchni kraju.

Również na obszarze Borów Tucholskich zlokalizowanych jest wiele mokradeł. Najczęściej są to zespoły torfowisk występujące wśród rozległych borów sosnowych.

Także na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” spotykamy liczne tereny mokradłowe. Oprócz ekosystemów wód śródlądowych, które zajmują powierzchnię ponad 530 ha, spotykamy liczne torfowiska, podmokłe łąki i obszary zabagnione. W celach zapoznania osób zwiedzających Park z tego typu obiektami  część ścieżki dydaktycznej o nazwie Piła Młyn została poprowadzona wokół zarastającego płem torfowym jeziorka Kacze Oko. Także ścieżka spacerowa na tzw. „Pętli Lipnickiego” przebiega przez tereny torfowiskowo-bagienne.

Mokradła pełnią w środowisku niezwykle ważną rolę, zarówno jako tereny retencjonujące wodę i kształtujące warunki klimatyczne, jak również jako obszary o wysokiej różnorodności biologicznej. Są one środowiskiem życia wielu gatunków roślin i zwierząt, wśród których znaczna część to gatunki rzadkie i zagrożone. Z mokradłami związane jest występowanie wszystkich występujących w Polsce płazów. Stanowią one także miejsce występowania najważniejszych ostoi ptaków zarówno w skali krajowej, jak i całej Europy Środkowej.

Nawet najmniejsze śródpolne mokradła pełnią niezwykle istotną rolę w zwiększaniu różnorodności biologicznej terenów wykorzystywanych rolniczo.

Niezwykle istotna jest ich rola dla społeczeństwa w walce ze zmianami klimatu przejawiająca się między innymi w ochronie przed sztormami i powodziami oraz stabilizowaniu emisji gazów cieplarnianych. Pomimo ich ogromnego znaczenia na skutek działalności człowieka od 1970 roku około 35% światowych terenów mokradłowych uległo degradacji, a proces ten w ostatnich latach uległ znacznemu przyśpieszeniu.

Tegorocznym tematem jest hasło „Już czas na przywrócenie mokradeł”. Podkreśla on pilną potrzebę rekultywacji terenów wodno-błotnych i wzywa wszystkich do podjęcia kroków w celu ożywienia obszarów podmokłych.

/WB/

 
fot. W. Błoniarz

fot. W. Błoniarz

fot. W. Błoniarz

fot. W. Błoniarz

fot. W. Błoniarz

fot. W. Błoniarz