Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Uwaga konkurs!

Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie”

serdecznie zaprasza dzieci z klas II – III ze szkół podstawowych z powiatu chojnickiego do wzięcia udziału w
XIX POWIATOWYM KONKURSIE WIEDZY PRZYRODNICZEJ

Temat przewodni tegorocznej edycji konkursu: Sowy Parku Narodowego „Bory Tucholskie”

 

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Organizatorem konkursu jest Park Narodowy „Bory Tucholskie”, ul. Długa 33, 89-606 Charzykowy;
 2. Cele konkursu:
 • Rozwijanie wyobraźni, budzenie wrażliwości na otaczający świat i zachęcenie do poznawania najbliższego środowiska przyrodniczego - Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.
 • Popularyzacja idei ochrony przyrody.
 • Kształtowanie postaw przyjaznych środowisku.
 • Zachęcanie uczestników do aktywności twórczej.
 • Rozwijanie kreatywności, zdolności plastycznych oraz wrażliwości artystycznej dzieci.
 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci z klas II i III szkół podstawowych powiatu chojnickiego.
 2. Wyjątkowo w tym roku konkurs składa się tylko z etapu plastycznego.
 3. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej portret jednego wybranego gatunku sowy, występującego na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” (puchacz, włochatka, sóweczka, puszczyk zwyczajny, uszatka).
 4. Prace mogą być wykonane tylko indywidualnie. Jedna osoba może wykonać tylko jedną pracę.
 5. Format pracy: A4 czyli 210x297 mm.
 6. Prace mogą być wykonane dowolną techniką płaską (rysunek, wydzieranka, wyklejanka itp.)
 7. Prace należy nadesłać lub składać osobiście do dnia 16 listopada 2020 roku na adres: Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, Chociński Młyn 5,
  89-608 Swornegacie.
 8. Każdą pracę należy oznaczyć wpisując: imię, nazwisko autora, klasę, szkołę. Do nadsyłanych prac nauczyciel dołącza formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1) (Dopuszcza się przesłanie jednego zgłoszenia dla wszystkich uczniów prowadzonych przez tego samego nauczyciela. Należy wówczas wymienić wszystkich zgłaszanych uczniów) oraz podpisane przez rodzica/opiekuna oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na uczestnictwo w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2).
 9. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 10. Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy, druk oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i udzielenia licencji w zakresie praw autorskich oraz klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 3) dostępne są na stronie internetowej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” www.pnbt.com.pl
 11. Przesłanie pracy oznacza przystąpienie do konkursu. Tym samym Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem, akceptuje go w całości, zobowiązuje się do jego przestrzegania
  i rozumie konsekwencje wynikające z jego nieprzestrzegania.
 12. Niespełnienie przez Uczestnika Konkursu warunków formalnych lub technicznych powoduje odrzucenie pracy konkursowej przez Organizatora.
 13. Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
 14. Prace będą oceniana zgodnie z kryteriami:
 • zgodność pracy z tematyką konkursu,
 • pomysłowość,
 • oryginalność,
 • estetyka.
 1. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
 2. Listę zwycięzców zamieścimy na naszej stronie internetowej www.pnbt.com.pl. Dodatkowo do szkół zostaną wysłane informacje listownie (e-mail).
 3. Dyplomy i nagrody dla zwycięzców oraz podziękowania dla nauczycieli zostaną przekazane do szkół i za pośrednictwem Dyrektora wręczone laureatom.
 4. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu. Informacje o ewentualnych zmianach będą umieszczone  na stronie internetowej Parku.
 5. Osoba do kontaktu: Beata Grabowska, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 – tel. 52 3355127, e-mail: b.grabowska@pnbt.com.pl

/BG/

 

Pliki do pobrania: