Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Wykonanie elektrycznego zasilania awaryjnego budynku Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie

I.  Tytuł zadania:

Wykonanie elektrycznego zasilania awaryjnego budynku Centrum Edukacji  Przyrodniczej w Chocińskim Młynie.

II.  Koszt kwalifikowany zadania: 41 038,00 zł.

III. Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 39 852,00 zł – dotacja.

IV. Informacja o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku:

Umowa dotacji nr WFOŚ/D/490/271/2017 zawarta w dniu 30 października 2017 r.

V.  Opis zadania:

Napowietrzne linie elektroenergetyczne są narażone na wiele czynników klimatycznych. Wichury oraz burze niejednokrotnie skutkują ich zerwaniem i odcięciem odbiorców od dostaw energii elektrycznej, powodując szereg utrudnień i problemów. W przypadku gwałtownych zjawisk atmosferycznych obejmujących większy obszar usuwanie awarii i zapewnienie dostaw prądu jest czasochłonne.

Po intensywnych opadach towarzyszących wichurze w nocy z 11 na 12.08.2017 r. na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” doszło do przerwy w dostawie prądu. System odwodnienia, w wyniku niedziałających pomp, nie był w stanie poradzić sobie z olbrzymią ilością deszczówki spływającą po płycie zjazdowej do garaży i pomieszczeń znajdujących się w piwnicy budynku Centrum Edukacji Przyrodniczej. Ponadto brak prądu uniemożliwia normalne funkcjonowanie ośrodka. Przebywająca w nim grupa młodzieży została pozbawiona oświetlenia, dostępu do ciepłej wody.

Celem zadania jest zakup i montaż agregatu prądotwórczego o odpowiedniej mocy zasilany silnikiem spalinowym, który w przypadku braku energii elektrycznej uruchamiać się będzie automatycznie. Pod agregat wykonany zostanie postument betonowy. Ponadto planowana jest przebudowa rozdzielnicy głównej prądu oraz linia zasilająca w budynku Centrum Edukacji Przyrodniczej. Pozwoli to na zabezpieczenie budynku przed zalaniem wodami opadowymi, zapewni stałą pracę kotłów grzewczych i umożliwi prowadzenie zajęć dydaktycznych, w czasie których istnieje potrzeba korzystania ze sprzętu multimedialnego. Dzięki zasilaniu awaryjnemu grupy młodzieży korzystające z bazy noclegowej nie będą narażone na dyskomfort związany z brakiem ciepłej wody, oświetlenia a w okresie zimowym ogrzewania. Zainstalowanie awaryjnego źródła energii elektrycznej zwiększy możliwości edukacyjne ośrodka, zapewni ciągłość i komfort pracy edukatorów, przyczyni się w wydatni sposób do harmonijnej realizacji wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć edukacyjnych.

SPRAWOZDANIE
 z  realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Tytuł zadania: Wykonanie elektrycznego zasilania awaryjnego budynku Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie.

Umowa dotacji nr WFOŚ/D/490/271/2017

Zadanie zostało zrealizowane w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim  Młynie, na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, w województwie pomorskim.

W ramach zadania zakupiono i zamontowano agregatu prądotwórczego FOGO FDC 20 MSA o mocy  maksymalnej 22kVA (17,6 kW) i mocy znamionowej 20 kVA (16 kW), zasilany wysokoprężnym  silnikiem spalinowym,  w obudowie wyciszającej wykonanej z blachy stalowej, powlekanej warstwą antykorozyjną.   Urządzenie zamontowano na uprzednio przygotowanym, zgodnie z wytycznymi producenta, fundamencie wykonanym ze zbrojonego betonu, na zewnątrz budynku. Agregat prądotwórczy został połączony kablem sterowniczym z automatycznym sterownikiem FAGO ATS 206, zlokalizowanym w budynku dydaktycznym, w pomieszczeniu przy kotłowni. W istniejącej rozdzielnicy głównej na zewnątrz budynku dokonano zabudowy sekcji obwodów rezerwowych i połączono je z układem SZR sterownika. Tak przygotowany system w razie wystąpienia przerwy w dostawie energii elektrycznej, w ciągu ok. 30 sekund od zaniku prądu, uruchomi  automatycznie agregat prądotwórczy.
Po uzyskaniu odpowiednich parametrów wytworzonego przez prądnicę prądu sterownik poda napięcie do instalacji odbiorczej. Czas od momentu rozruchu do uzyskania pełnej stabilizacji napięcia jest bardzo krótki i wynosi w zależności od warunków zewnętrznych do 5 minut.

Zastosowane przy realizacji zadania materiały i urządzenia posiadają certyfikaty zgodności i świadectwa dopuszczenia do stosowania.

Dokumentacja fotograficzna zainstalowanych urządzeń znajduje się poniżej.

W wyniku realizacji zadania polegającego na instalacji zastępczego źródła energii elektrycznej budynek dydaktyczny będzie niezależny od przerw w dostawach prądu. W pierwszej kolejności zapewni nieprzerwaną pracę systemu odwodnienia obiektu, co zabezpieczy  dolne kondygnacje  przed ewentualnym zalaniem przez wody opadowe, a tym samym wyeliminuje straty materialne związane z osuszaniem ścian piwnic, ich odgrzybianiem a także ponownym malowaniem. Ponadto zapewni także nieprzerwaną pracę wszystkich pozostałych urządzeń elektrycznych, co umożliwi prowadzenie zaplanowanych zajęć dydaktycznych, szczególnie z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego, nie będzie potrzeby ich odwoływania czy przesuwania na inny termin. Grupy młodzieży korzystające z bazy noclegowej nie będą narażone na uciążliwości  związane z brakiem ciepłej wody, oświetlenia a w okresie zimowym ogrzewania. Zainstalowanie awaryjnego źródła energii elektrycznej zwiększa możliwości edukacyjne ośrodka, zapewnia ciągłość i komfort pracy edukatorów, przyczynia się w wydatni sposób do harmonijnej realizacji wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć edukacyjnych.

Wyboru wykonawcy zadania dokonano zgodnie z Zarządzeniem Nr 27/17  Dyrektora Parku Narodowego „Bory Tucholskie” z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie  wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych, w formie zapytania ofertowego.

Na zakupionych i zamontowanych urządzeniach umieszczono tablicę oraz naklejki z numerem inwentarzowym informujące o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku